Tuesday, October 4, 2011

SOALAN PERCUBAAN / TRIAL STPM KEDAH 2011

SOALAN STPM TRIAL KEDAH 2011 GEOGRAFI KERTAS 2
Exam


1.     Jadual di bawah menunjukkan jumlah penduduk negeri-negeri di Malaysia mengikut bancian penduduk tahun 2010.

Jadual 1 Jumlah Penduduk Negeri-negeri di Malaysia Mengikut Bancian Penduduk Tahun 2010

Bil.
Negeri
Bilangan Penduduk (000)
1
Selangor
6885.6
2
Johor
4 155.7
3
Sabah
3516.9
4
Sarawak
2480.5
5
Perak
2 187.8
6
Kedah
1 910.2
7
Kelantan
1 636.6
8
Kuala Lumpur
1 475.3
9
Pahang
1 473.0
10
Pulau Pinang
1 416.9
11
Terengganu
1 168.3
12
Negeri Sembilan
1 005.5
13
Melaka
726.4
14
Perlis
213.9
                                                                 
(Sumber. http Ams wikipedia.orglwikilsenarai—negeri—di—Malaysia—mengikut—populasi)

a)   Apakah yang dimaksudkan dengan kepadatan penduduk dan pola taburan penduduk ?   [5]
b)   Berdasarkan Jadual di atas, dengan menggunakan Peta 1 lukis peta koroplet bagi menunjukkan taburan jumlah penduduk negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2010.                                                               [10]
c)   Huraikan lima kesan kepadatan penduduk terhadap sumber alam di Malaysia pada masa kini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   [10]

2.  a) Nyatakan ciri-ciri demografi penduduk negara sedang membangun                       [5]
b)  Jelaskan masalah sosio ekonomi yang dihadapi oleh negara membangun akibat ciri demografi sedemikian                                                                                                                                                         [10)
c)  Bagaimanakah pertambahan penduduk yang pesat di negara membangun boleh memberi kesan negatif kepada sumber alam negara berkenaan.-                                                                  [10]

3a)   i)  Takrifkan konsep kegiatan ekonomi sekunder dan ciri-cirinya.                                                         [5]
ii)    Huraikan kepentingan industri perkilangan terhadap pembangunan kawasan luar bandar. [10]
iii)   Jelaskan kesan negatif aktiviti perindustrian ke atas persekitaran fizikal di Malaysia.                     [10]
ATAU
3b)  i) Namakan 5 kawasan Taman Negara utama yang terdapat di Malaysia?                                          [5]
ii)     Jelaskan impak terhadap alam sekitar fizikal akibat aktiviti pembalakan di Malaysia.          [10]
iii)    Terangkan langkah pemeliharaan clan pemuliharaan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia.     [10]

4. a) Namakan lima contoh sistem perhubungan dan telekomunikasi yang terdapat di Malaysia.       [5]
b)   Huraikan peranan sistem perhubungan dan telekomunikasi terhadap pembangunan sosioekonomi di Malaysia.                                                                                                                                                                 [10]
c)   Jelaskan kesan perkembangan sistem perhubungan dan telekomunikasi terhadap sesebuah negara.                                                                                                                                                                                     [10]

5 a)     i. Namakan empat buah bandar raya global                                                                                               [4 ]
ii. Nyatakan lima ciri-ciri bandaraya global                                                                                                  [5 ]
b)      Perihalkan fungsi utama bandaraya global                                                                                               [8 ]
c)       Jelaskan kesan kepadatan penduduk di bandar terhadap alam sekitar manusia                                             [  8  ]

6. Berdasarkan kajian yang telah anda lakukan di sebuah bandar kecil,
a) Namakan bandar tersebut                                                                                                                               [ 1 ]
b) Berdasarkan bukti yang telah anda temui di lapangan, huraikan peranan yang dimainkan oleh bandar tersebut dalam membantu memajukan
i)  penduduk bandar tersebut                                                                                                                     [ 6 ]
ii) penduduk kawasan sekitarnya                                                                                                               [ 6 ]
d)      Huraikan masalah persekitaran fizikal yang dialami penduduk akibat aktiviti ekonomi yang dijalankan   di bandar tersebut                                                                                                                                  [6 ]
e)      Apakah bukti yang ditemui di lapangan yang boleh menunjukkan bahawa PBT dan
penduduk telah mengambil tindakan bagi mengatasi masalah persekitaran fizikal
di bandar tersebut                                                                                                          [6]

7 a)Namakan tigaPakatan Pertumbuhan Segitiga ASEAN.                                              [3]
b)   Mengapa Pakatan Pertumbuhan Segitiga ditubuhkan ?                                                                         [12]
c)    Jelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh wilayah yang menyertai Pakatan
Pertumbuhan Segitiga.                                                                                                                                         [10]

8. a) Namakan lima kerjasama antarabangsa dalam konteks pembangunan lestari yang disertai oleh  
         Malaysia                                                                                                                                                                       [ 5]
b)  Huraikan 3 impak aktiviti primer dan 2 impak aktiviti sekunder terhadap kemerosotan kualiti alam sekitar fizikal                                                                                                                                                                            [10]
c)  Bagaimanakah kemerosotan kualiti alam sekitar boleh menjejaskan kehidupan manusia?     [10]

5 comments: